#
  • Yasader
  • 1.01.2016

“İklim Değişikliği Politikasının Geliştirilmesi için Türkiye’de Parlamentonun Rolünün Güçlendirilmesi Projesi” Sürdürülüyor. Proje kapsamında Yasama Çalışanlarına Yönelik Eğitim Gerçekleştirildi

Birleşik Krallık Refah Fonu tarafından desteklenen “İklim Değişikliği Politikasının Geliştirilmesi için Türkiye’de Parlamentonun Rolünün Güçlendirilmesi Projesi” Küresel Denge Derneği tarafından yürütülmekte olup, diğer aktif ortaklar Yasama Derneği ile Tüketiciyi ve İklimi Koruma Derneği’dir. Proje Mayıs 2015’de başlamış olup, Mart 2016’ya kadar devam edecektir.

Proje faaliyetleri kapsamında 11 Ocak 2016 Pazartesi günü 12:30-17:30 saatleri arasında Ankara’da Gordion Otel’de yarım günlük bir programla yasama uzmanı, stenograf, milletvekili danışmanı gibi çeşitli unvanlarla TBMM’de görev yapan yasama çalışanlarına yönelik bir eğitim çalışması gerçekleştirildi. Eğitim programındaki sunumlarda TÜVİKDER’den Önder ALGEDİK ve Küresel Denge Derneğinden Nuran TALU, iklim değişikliği ile ilgili kavramlar, iklim değişikliğinin dünyadaki ve ülkemizdeki etkileri, BM Paris Kasım-Aralık 2015 İklim Zirvesinde ne olup bittiği; Yasama Uzmanları Ersin ÇELİK ve Mustafa KELEŞ, TBMM parlamenter denetim faaliyetlerinde iklim değişikliği; Yasama Uzmanları Bali Emrah BİÇER ve Halil İbrahim BAYAR yasa düzenlemelerinin iklim değişikliğine etkileri konularıyla yer aldılar.

Mevzuatın politikaların yansıması olduğu göz önüne alındığında; Proje temelde Türkiye’deki iklim değişikliği ile mücadele politikalarının sağlıklı hayata geçmesi için mevcut yasaların tartışılmasını amaçlamaktadır. Yasaların ulusal iklim değişikliği politikaları ışığında TBMM gözlüğünden değerlendirilmesi, Türkiye’nin, yeni kabul edilen (Aralık 2015) Birleşmiş Milletler Paris Anlaşması ile başlayan evrensel iklim rejimi çerçevesindeki mücadelesinin gelişmesine destek olacaktır. Projede Türkiye’nin küresel sorumluluklarının yanı sıra,  iklim değişikliği ile ilgili ulusal ve yerel faaliyetlerinde güçlü bir zemin oluşması için TBMM’nin rolü ve sorumlulukları öne çıkarılacaktır.

Projenin üç temel çıktısı vardır.

Birinci Çıktıda küresel iklim değişikliği hakkında bilimsel ve teknik bilgiler yer almaktadır. Burada ayrıca uluslararası örgütler ve hükümetler tarafından sürdürülen iklim değişikliği mücadele çalışmalarına yer verilecek olup, Türkiye’nin iklim politikaları enerji, ulaşım, atık ve bina gibi ilgili başat sektörler açısından mercek altına alınmaktadır.

İkinci Çıktı iklim değişikliğinin etkilerine karşı uyum sağlamakla ilgili politikaların dünyadaki ve Türkiye’deki değerlendirmeleri olacaktır. Burada, uyum tedbirlerine dair temel tanımlara yer verilecektir. Türkiye’de iklim değişikliğinin etkilerine karşı kırılgan olan sektörler de bölümünde ele alınacaktır. Bu çerçevede su kaynakları, tarım, ekolojik değerler, iklim afetleri ve afetlerden doğan kayıp ve zararların karşılanması gibi konular çalışılacak ağırlıklı konulardır.

Projenin Üçüncü Çıktısı TBMM’nin kabul ettiği iklim değişikliği ile ilgili mevzuatın doğrudan ve dolaylı ilişkiler ortaya konularak incelenmesidir. Bu kapsamda belirli kriterler ve rasyonel zaman limitleri ışığında TBMM’nin onayladığı iklim değişikliği ile “akraba” mevzuat taranacak ve Meclisin denetim faaliyeti çerçevesinde bu yasaları sorgulamayı tetikleyen yazılı, sözlü soru önergeler gözden geçirilerek veri tabanı oluşturulacaktır.  Burada ayrıca Anayasal ya da ikincil mevzuat ihlalleriyle gelen bazı uygulama sorunlarına da dikkat çekilecektir.

Proje sonuçlarının; toplumun tüm kesimlerinin iklim değişikliği ile mücadele için ülkeyi yönetenlerden beklentilerinin iyi anlaşılması noktasında, Parlamentoya seçilmişlerin bu alandaki sorumluluklarının belirginleştirilmesine yarayacağı da aşikardır.


Belgeler


Yasalarda ve Yasa Yapımında İklim Değişikliği
Denetim Faaliyetlerinde İklim Değişikliği
Küresel İklim Değişikliğinin Etkilerine Uyum ve Türkiye
Yasama Faaliyetlerinde İklim Değişikliği Enerji Sektörü