YASAMA DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

 

Derneğin adı ve merkezi

Madde 1.- Derneğin adı YASAMA DERNEĞİ’dir. Kısa adı YASADER’dir. Derneğinin Merkezi Ankara’dadır. Şubesi yoktur. Adresi; Akay Caddesi No: 20/6 Bakanlıklar-Ankara’dır.

Derneğin amacı

Madde 2.- Dernek, yasama bilimi ve tekniğini geliştirmek, bu konularda ulusal ve uluslararası düzeyde bilgi ve eleman değişimini sağlamak, yasama ile ilgili konularda bilimsel etkinlikler düzenlemek ve bu tür etkinliklere katılmak amacıyla kurulmuştur.

Derneğin faaliyetleri

Madde 3.- Dernek; yukarıda belirtilen amaçlarını gerçekleştirmek üzere aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:

1. Yasama bilimi ve tekniğini, karşılaştırmalı yasama çalışmalarını da içerecek biçimde desteklemek ve gelişmesine katkı sağlamak, bu alandaki araştırmaları teşvik etmek, desteklemek.

2. Ulusal hukukun Avrupa Birliği hukukuna uyumunu ve özellikle Avrupa Birliği hukuku temel kavramlarının Türk yasama sistemine uygulanmasını amaçlayan araştırmalara öncülük etmek ve desteklemek.

3. Her türlü resmi makamla, ulusal ve başta Avrupa Yasama Birliği olmak üzere uluslararası kurum ve kuruluşlarla, özel ve tüzel kişilerle, üniversiteler, enstitüler, sendikalar, meslek kuruluşları, dernekler ve vakıflarla amacı doğrultusunda ilişki kurmak ve ortak çalışmalar yapmak, koordinasyonu sağlamak, gerektiğinde ulusal ve uluslararası kuruluşlara üye olmak.

4. Yasama alanında etkin ve iyi eğitimli meslek personelinin yetiştirilmesine ilişkin çalışmalarda bulunmak, ilgili mercilere bu konuda görüşler sunmak.

5. Yasama alanındaki çalışmaları, süreli ve çeşitli yayınlar ile diğer etkinlikler yoluyla ilgililere ve kamuoyuna duyurmak, Derneği ve çalışmalarını tanıtmak.

6. Ulusal ve uluslararası düzeyde konferans, panel, sempozyum; yarışma, sergi, gezi, toplantı ve benzeri sosyal, kültürel, bilimsel organizasyonlar yapmak.

7. İkâmetgahı ile amaç ve faaliyet konuları için taşınır ve taşınmaz malları satın almak, kiralamak ve satmak.

Üyelik

Madde 4.- Dernek üyeleri, Dernekler Kanununa ve ilgili kanunlara göre Dernek üyeliğine engel hali olmayan ve yasama ile ilgili olan asıl ve fahri üyelerden oluşur.

Asıl üyeler: Yasama ile ilgili görevde bulunan veya çalışmalar yapan kişilerden yazılı olarak başvuranlar, Yönetim Kurulu kararı ile Derneğe asıl üye olabilirler. Asıl üyeler seçme ve seçilme hakkına sahiptirler.

Fahri üyeler: Derneğin amaçlarına ulaşabilmesi için katkıda bulunanlardan iki asıl Dernek üyesinin teklifi üzerine, Dernek Yönetim Kurulunca fahri üyeliğe kabul edilenlerdir. Fahri üyelerin Genel Kurulda oy hakkı yoktur. Dernek Yönetim ve Denetim organlarında görev alamazlar. İsterlerse aidat ödeyebilirler. Dernek Genel Kuruluna dinleyici olarak katılabilirler. Ayrıca, Derneğin ekonomik ve sosyal olanaklarından yararlanabilirler.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı ve Genel Sekreteri ile daha önce bu görevlerde bulunmuş olanlar Yasama Derneğinin fahri üyesidirler.

Üyeliğe giriş

Madde 5.- Üyelik için başvuru yazılı olarak yapılır. Üyeliğe kabul Yönetim Kurulu kararıyla olur.

Asıl üyeliğe kabul için yapılan başvurular Yönetim Kurulunca en geç otuz gün içerisinde karara bağlanır ve sonucu ilgiliye bildirilir.

Başvurunun Yönetim Kurulu tarafından reddi halinde, isteyen üye adayı, Genel Kurula başvurma hakkına sahiptir. Bu konudaki başvuru, ret kararından itibaren bir ay içinde Yönetim Kuruluna yapılmak zorundadır. Genel Kurul, ilk toplantısında bu hususu görüşür ve karara bağlar.

Üyelerin hak ve ödevleri

Madde 6.- Dernek asıl üyeleri aşağıdaki haklara sahiptirler:

1. Dernek faaliyetlerine katılmak.

2. Genel Kurul toplantılarına katılmak ve oy kullanmak.

3. Derneğin yetkili organları için yapılacak seçimlerde aday olmak.

Dernek asıl üyelerinin ödevleri şunlardır:

1. Dernek Tüzüğü hükümlerine ve Derneğin yetkili organlarının kararlarına uymak.

2. Dernek amaçlarının gerçekleştirilmesine etkin olarak katkıda bulunmak ve bu amaçlara aykırı faaliyetlerde bulunmamak.

3. Genel Kurulun tespit ettiği üyelik aidatını düzenli olarak ödemek.

Üyeliğin sona ermesi

Madde 7.- Dernek üyeliği ölüm, ayrılma ve üyelikten çıkarılma kararıyla sona erer.

Üyenin Tüzükte öngörülen ödevlerini yerine getirmekten sürekli olarak kaçınması, üyelik aidatını yazılı uyarıya rağmen bir yılda üç defadan fazla ödememesi, Dernek amaçlarına aykırı olarak faaliyetlerde bulunması hallerinde, Yönetim Kurulu tarafından üyelikten çıkarılma kararı verilir.

Üyelikten çıkarılanlar, Yönetim Kurulunun kararına karşı Genel Kurula itiraz etme hakkına sahiptirler. Bu başvurunun, çıkarılmaya ilişkin kararın tebliği tarihinden itibaren bir ay içinde Yönetim Kuruluna yapılması gerekir. Konu, ilk Genel Kurul toplantısında, varsa ilgili dinlendikten sonra karara bağlanır.

Dernek üyeliğinden çıkarılanlar tekrar üyeliğe alınamazlar. Üyeliği, ayrılma yoluyla sona erenler ise, talepleri üzerine, üyelik şartlarını taşımaları halinde tekrar üyeliğe kabul edilebilirler.

Üyeliğin sona ermesiyle ilgili Yönetim Kurulu ve varsa itiraza ilişkin Genel Kurul kararı, ilgilinin üye defterindeki adresine bildirilir.

Dernek üyeliğinden ayrılan veya çıkarılan üyeler, birikmiş aidat borçlarını ödemekle yükümlüdürler.

Üyelik aidatı

Madde 8.- Üyeler aylık üç milyon lira aidat öderler. İsteyen üye aidatını yıllık olarak topluca ödeyebilir.

Genel Kurul toplantısı için yapılacak çağrı tarihi itibarıyla birikmiş üç aidat borcu olan üyeler, Genel Kurul toplantısında oy kullanamazlar. Dört veya daha fazla birikmiş aidat borcu olan üyeler hakkında ise 7 nci madde hükümleri uygulanır.

Derneğin gelirleri

Madde 9.- Derneğin gelirleri şunlardır:

a.Üye aidatı.
b.Bağış ve yardımlar.
c.Malvarlığından elde edilen gelirler, banka faiz gelirleri.
d.Dernek faaliyetlerinden elde edilecek diğer gelirler.

Derneğin hesap yılı, takvim yılıdır.

Derneğin organları

Madde 10.- Derneğin organları şunlardır:

1. Genel Kurul.

2. Yönetim Kurulu.

3. Denetim Kurulu.

4. Danışma Kurulu.

Genel Kurul

Madde 11.- Genel Kurul, Derneğin en üst karar organıdır. Derneğin asıl üyelerinden oluşur. Yönetim Kurulunun çağrısı üzerine iki yılda bir Haziran ayı içerisinde toplanır.

Yönetim Kurulu Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler; Genel Kurul üyelerini, en az onbeş gün önceden, toplantı günü, saati, yeri ile toplantı gündemini mahallî bir gazetede ve Dernek merkezinde ilan ederek toplantıya çağırır. Çağrıda, çoğunluk sağlanamaması nedeniyle toplantının yapılamaması halinde, ikinci toplantının tarih, saat ve yeri de belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az olamaz. Bu çağrı ayrıca üyelerin adreslerine de postalanır.

Toplantının yapılacağı yer, gün, saat ve toplantı gündemi ile toplantıya katılacak üyeleri belirtir liste, toplantı gününden en az onbeş gün önce yetkili makamlara bildirilir.

Genel Kurul, Dernek asıl üye sayısının salt çoğunluğu ile toplanır, Tüzük değişikliği ile Derneğin feshi kararları hariç olmak üzere, toplantıya katılan oy kullanma hakkına sahip üyelerin salt çoğunluğu ile karar verir.

İlk toplantıda yetersayı sağlanamazsa, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, ikinci toplantıya katılanların sayısı Derneğin Yönetim ve Denetim kurulları asıl üyeler toplamının iki katından az olamaz.

Genel Kurul toplantısının usulü ve görüşülecek konular

Madde 12.- Genel Kurul toplantısı ilanda belirtilen yer ve saatte yapılır. Üyeler, Yönetim Kurulunca düzenlenen listede adları karşısına imza atarak toplantıya girerler.

Dernek Tüzüğünde belirtilen yetersayı sağlanmış ise, durum tutanakla tespit edilir. Toplantıyı, Yönetim Kurulu Başkanı veya görevlendireceği Yönetim Kurulu üyesi açar. Hükümet Komiserinin gelmemiş olması, toplantının ertelenmesini gerektirmez. Toplantının açılışından sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan, bir başkanvekili ile iki katip seçilerek Divan oluşturulur. Toplantının yönetimi Divan Başkanına

aittir. Katipler toplantı tutanağını düzenler ve tutanak tüm Divan üyeleri tarafından imzalanır. Toplantı sonunda bütün tutanak ve belgeler Yönetim Kuruluna verilir.

Genel Kurul toplantılarında yalnızca gündemde yer alan konular görüşülür; ancak, hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi istenen konuların da gündeme alınması zorunludur.

Oy kullanma usulü

Madde 13.- Her üyenin Genel Kurulda bir oy hakkı vardır. Üye oyunu bizzat kullanmak zorundadır. Dernek organlarına üyelik seçimi gizli oyla yapılır. Oylama sonuçları açık sayımla belirlenir ve toplantı yerinde ilan edilir.

Olağanüstü toplantı

MADDE 14.- Genel Kurul, Derneğin üye tamsayısının beşte birinin ya da Denetim Kurulunun yazılı isteği üzerine Yönetim Kurulunca en geç bir ay içerisinde olağanüstü toplantıya çağrılır. Yönetim Kurulu kendiliğinden de olağanüstü toplantı çağrısı yapabilir.

Görev ve yetkileri

MADDE 15.- Aşağıdaki konular Genel Kurulda görüşülüp karara bağlanır:

1. Yönetim, Denetim ve Danışma kurulları üyelerini seçmek.

2. Yönetim ve Denetim kurulları raporlarını görüşmek, Yönetim Kurulunu ibra etmek.

3. Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçeyi görüşüp aynen ya da değiştirerek kabul etmek.

4. Üyelik aidatlarını belirlemek.

5. Tüzük değişiklikleri hakkında karar vermek.

6. Üyelikten çıkarılmaya ilişkin ve üyeliğe kabulün reddine ilişkin Yönetim Kurulu kararlarına yapılan itirazları karara bağlamak.

7. Derneğin feshi ve malvarlığının durumu hakkında karar vermek.

8. Derneğe faaliyetleriyle ilgili olarak taşınmaz malların alınması ve bunlar üzerinde tasarrufta bulunulması konusunda Yönetim Kuruluna yetki vermek.

9. Derneğin uluslararası faaliyette bulunmasına, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olarak katılmasına veya ayrılmasına karar vermek.

10. Kamu yararına çalışan derneklerden sayılma yönünde başvuruda bulunulmasına karar vermek.

11. Yönetim Kurulunun talebi üzerine gelecek dönem çalışmalarına ilişkin kararlar almak.

12. Tüzük ve mevzuatla kendisine verilen diğer görevleri yerine getirmek.

Yönetim Kurulu

Madde 16.- Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından gizli oyla seçilen dokuz asıl ve beş yedek üyeden

oluşur. Görev süresi iki yıldır. Asıl üyeliklerde boşalma olduğu takdirde, sırasıyla yedek üyeler göreve çağrılır. Yönetim Kurulu üye sayısı, boşalmalar sebebiyle yedeklerin de getirilmesinden sonra üye tam sayısının yarısından aşağı düşerse Genel Kurul mevcut Yönetim Kurulu üyeleri veya Denetleme Kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağrılır.

Yönetim Kurulu, Genel Kurulca seçilmesinin hemen sonrasında yapacağı ilk toplantısında kendi içerisinden, gizli oyla bir başkan, bir başkan yardımcısı, bir genel sekreter ve bir sayman seçer.

Yönetim Kurulu Başkanı Derneği temsil eder, Tüzük ve mevzuattaki görevleri yerine getirir.

Yönetim Kurulu, en az ayda bir defa çoğunlukla toplanır. Toplantı çağrısını Başkan, veya onun yokluğunda Başkanvekili yapar. Toplantıyı Başkan bulunmadığı hallerde Başkan yardımcısı yönetir. Yönetim Kurulu kararlarını çoğunlukla alır. Oyların eşitliği halinde Başkanın oyu iki sayılır. Toplantıda alınan kararlar; tarih ve numara sırasıyla karar defterine yazılır ve toplantıya katılan üyelerce isim yazılarak imzalanır. Karara karşı olan üyeler ile çekimser kalan üyeler, gerekçelerini kararın altına yazabilirler.

Görev ve yetkileri

Madde 17. Yönetim Kurulu aşağıdaki görev ve yetkilere sahiptir:

1. Tüzük amaçlarını gerçekleştirmek, Tüzüğe ve Genel Kurul kararlarına uygun olarak Dernek politikasına ve çalışmalarına ilişkin kararlar almak, çalışma programı yapmak, uygulamak.

2. Derneğin işlerini idare etmek, üye kabulüne ve üyelikten çıkarmaya karar vermek.

3. Genel Kurul toplantısı için yapılacak çağrı tarihi itibarıyla birikmiş üç aidat borcu olan üyelere gönderilecek çağrı yazısında Genel Kurul toplantısında oy kullanamayacaklarını belirtmek.

4. Derneği temsil etmek veya üyelerinden birine veya birkaçına temsil yetkisi vermek, harcamaları yapacak kişileri belirlemek, gelir toplama ve harcama usul ve esaslarını tespit etmek.

5. Derneğin temsilcilerinin Avrupa Yasama Birliği faaliyetlerine ve diğer ulusal ve uluslararası toplantılara katılmasına karar vermek.

6. Genel Kurulun verdiği yetki dahilinde taşınır ve taşınmaz malları satın almak ve bunlar üzerinde tasarrufta bulunmak.

7. Derneğin bütçesini idare etmek, gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak, gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak, önceki döneme ait faaliyetlerle ilgili raporlarla birlikte Genel Kurula sunmak.

8. Genel Kurulu olağan ve olağanüstü toplantıya çağırmak.

9. Çalışma kurulları oluşturmak, bu kurulların çalışmalarını yönlendirmek ve denetlemek,

10. Maddi yardım alınıp alınmamasına karar vermek.

11. Türk vatandaşı olmayanların Dernek üyeliğine kabulü halinde bunları on gün içinde yetkili makamlara bildirmek

12. Dernekler Kanununa göre tutulması zorunlu olan defterleri tutmak.

13. Tüzükte ve mevzuatta belirtilen diğer görevleri yerine getirmek.

Denetim Kurulu

Madde 18.- Denetim Kurulu, Genel Kurul tarafından iki yıl süreyle, gizli oyla seçilen beş asıl, üç yedek üyeden oluşur. İlk toplantısında kendi içinden bir başkan, bir başkan yardımcısı ve bir kâtip üye seçer.

Kurulun üyeliklerinde boşalma olduğunda, noksanlık yedek üyelerden tamamlanır.

Görev ve yetkileri

Madde 19.- Denetim Kurulu, çalışmaların Derneğin amacına uygunluğunu, Dernek hesaplarını, muhasebeye ilişkin işleri, defterleri ve Yönetim Kurulunun kendisine aktardığı hususları denetler, Derneğin iç denetimini yapar.

Kurul, denetleme görevini altı ayı geçmeyen aralıklarla yapar ve denetleme sonuçlarını bir raporla Yönetim Kuruluna ve toplandığında Genel Kurula sunar.

Denetim Kurulunun bir temsilcisi Yönetim Kurulu toplantılarına katılabilir ve Yönetim Kuruluna tavsiyelerde bulunabilir. Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu Başkanına toplantı zamanlarını bildirir.

Danışma Kurulu

Madde 20.- Danışma Kurulu, Derneğin amaçlarının gerçekleştirilmesine, Dernek çalışmalarının verimli, etkin ve başarılı olarak yürütülmesine katkı sağlayacağı düşünülen ve uzmanlıklarından, deneyimlerinden, birikimlerinden yararlanılmasına ihtiyaç duyulan asıl ve fahri Dernek üyeleri arasından Genel Kurulca seçilen on kişiden oluşur.

Görev süresi, bir sonraki olağan Genel Kurul tarihine kadardır. Danışma Kurulu üyeleri tekrar seçilebilirler.

Danışma Kurulu, Yönetim Kuruluna danışmanlık yapar. Dernek amaçlarının gerçekleştirilmesine ve faaliyetlerinin daha etkin yürütülmesine ilişkin çalışmalar yapar. Dernek çalışmalarına ilişkin hususlar, Tüzük değişikliği, çıkarılacak yönetmelikler, çalışma raporları, yürütülecek projeler ile benzeri konularda Yönetim Kuruluna önerilerde bulunur.

Danışma Kurulu, yaptığı çalışmaları, raporları ve önerileri yazılı olarak Yönetim Kuruluna sunar. Karara bağlanacak hususlar var ise, Yönetim Kurulu bu hususları karar bağlar.

Danışma Kurulu üyeleri kendi içinden bir başkan, bir başkan yardımcısı ve bir katip seçer. Toplantı zamanı ve çalışma usullerini kendisi belirler. Yönetim Kurulu, onbeş gün önceden yazılı olarak bildirmek kaydıyla, Danışma Kurulunu toplantıya çağırabilir. Bu toplantıya Dernek Yönetim Kurulu üyeleri de katılabilir.

Çalışma grupları

Madde 21.- Derneğin amaçlarını etkin olarak gerçekleştirmek, daha kapsamlı çalışmalar yapmak, özel alanlarda projeler gerçekleştirmek için Yönetim Kurulunca çalışma grupları kurulabilir. Bu gruplarda fahri üyeler de görev alabilir.

İç denetim

Madde 22.- İç denetim, Denetim Kurulunca Dernek Tüzüğü ve Dernekler Kanununun öngördüğü biçim ve esaslara uygun olarak yerine getirilir.

Tüzük değişikliği

Madde 23.- Dernek Tüzüğünü değiştirmeye Genel Kurul yetkilidir. Tüzük değişikliği Genel Kurula katılan üyelerin onda biri tarafından teklif edilebilir ve oy kullanma hakkına sahip üyelerin üçte iki çoğunluğunun oyu ile kabul edilir.

Derneğin feshi ve malvarlığının tasfiyesi

Madde 24.- Dernek, Genel Kurulca, en az üçte iki çoğunluktaki üyenin hazır bulunması durumunda katılan ve oy kullanma hakkına sahip olan üyelerin üçte iki çoğunluğunun oyu ile feshedilebilir. İlk toplantıda bu çoğunluğun sağlanamaması halinde, yapılacak olan ikinci toplantıda toplantı yeter sayısı aranmaz.

Derneğin feshi halinde malvarlığı Genel Kurulun benimseyeceği ve karara bağlayacağı biçimde tasfiye edilir.

Hüküm eksikliği

MADDE 25.- Bu Tüzükte hüküm bulunmayan hallerde, Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve Borçlar Kanununun ilgili hükümleri uygulanır.

Kurucular

MADDE 26. Yasama Derneği kurucularının ad ve soyadları, meslekleri, ikametgâhları ve tabiiyetleri aşağıda belirtilmiştir:

Ad Soyad

Meslek

İkametgah

Tabiiyeti

İbrahim ARAÇ

TBMM Kanunlar ve Kararlar Müdürü

Güvenlik Cad. TBMM Lojmanları No. B-1 A. AYRANCI-ANKARA

T.C.

Fahri BAKIRCI

Yasama Uzmanı

Mürsel Uluç Mahallesi TBMM Personel Lojmanları No. 4 Daire 2 DİKMEN-ANKARA

T.C.

Muhammet BOZ

Yasama Uzmanı

Mürsel Uluç Mahallesi TBMM Personel LojmanlarıNo. 5 Daire 8 Dikmen-ANKARA

T.C.

Gündüz DİNÇER

Kanunlar ve Kararlar Müdür Yardımcısı

Güvenlik Cad. TBMM Lojmanları B-1 Blok No. 12 A. AYRANCI-ANKARA

T.C.

Hamit EŞEN

Hukukçu

Namık Kemal Mahallesi 3 üncü cadde No. 12/3 MALTEPE-ANKARA

T.C.

Semra GÖKÇİMEN

Yasama Uzmanı

Yukarı Bahçelievler Mahallesi 10. Sokak No. 8-9 BAHÇELİEVLER-ANKARA

T.C.

Dr. Şeref İBA

Kanunlar ve Kararlar Müdür Yardımcısı

Güvenlik Caddesi TBMM Lojmanları No. A-1 Blok –8 A.AYRANCI-ANKARA

T.C.

Habip KOCAMAN

Yasama Uzmanı

Oran Mahallesi Zühtü Tigrel Cad. A5- 2 nolu giriş ATAKENT/ORAN-ANKARA

T.C.

İrfan NEZİROĞLU

Yasama Uzmanı

Mürsel Uluç Mahallesi TBMM Personel Lojmanları No.11 Daire 5 DİKMEN-ANKARA

T.C.

Aynur ÖZÇELİK

Hukukçu

Ümit Mahallesi 30. Cadde Kar Apartmanı No. 30/17 YENİMAHALLE-ANKARA

T.C.

Yürürlük

Madde 27.- Bu Tüzük yerel gazetede yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 28.- Bu Tüzük hükümlerini Yönetim Kurulu yürütür.