Projenin Amacı, İçeriği, Uygulaması ve Değerlendirilmesi

PROJENİN ADI:

Yerel STK’lar İçin Yasama Okulu Projesi

PROJENİN TARAFLARI:

Yasama Derneği ve Hollanda Büyükelçiliği

PROJENİN BAŞLANGIÇ VE BİTİŞ TARİHLERİ:

1 Temmuz 2011 ——- 31 Temmuz 2012

PROJE KOORDİNATÖRÜ:

Semra GÖKÇİMEN, Yasama Derneği Kurucu Üyesi, TBMM Kanunlar ve Kararlar Başkan Yardımcısı

PROJE KOORDİNATÖR YARDIMCILARI:

Muaz Ayhan IŞIK, Yasama Derneği Yönetim Kurulu Üyesi, TBMM Kütüphaneci;
Fatih ÇELEBİ, Yasama Derneği Üyesi, TBMM Yasama Uzman Yardımcısı

PROJE FAALİYETLERİNİN GERÇEKLEŞTİRİLDİĞİ İLLER:

Bolu, Trabzon, Çorum, Burdur, Ankara

PROJENİN AMACI:

Yerel sivil toplum kuruluşlarının kapasitelerinin geliştirilmesi suretiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin yasama ve denetim faaliyetlerine daha etkin katılımlarını mümkün kılmak.

STK’ları, yasama faaliyetlerinin teknik boyutu ve TBMM’nin çalışma düzeni hakkında gerekli bilgilerle donatarak katkı sunabilecekleri mekanizmalar ve süreçler konusunda aydınlatmak.

STK’ların, bu mekanizmaları harekete geçirerek illetvekilleri ile iletişim kurmalarını ve onları yerelde yaşanan sorunlardan haberdar ederek çözüm alternatifleri geliştirmelerine imkan sağlamak.

Sivil toplum ile TBMM arasındaki iletişim anallarını güçlendirmek ve böylece katılımcı bir demokrasi anlayışının yerleşmesine zemin hazırlamak.

PROJENİN İÇERİĞİ:

STK’ların TBMM ile ilişkilerinin güçlendirilmesi: Fırsatlar ve yollar

Yerel/bölgesel öncelikleri ve ihtiyaçları belirlemeye yönelik eğitimler

Teorik eğitimlerin pratik uygulamaları: Atölye Çalışmaları

EĞİTİM VE ATÖLYE ÇALIŞMALARININ KAPSAMI:

İki gün süren ve birbirini tamamlayan çalışmalar yapılması.

İlk gün, sivil toplumun yasama sürecine katılımı ve önemine vurgu yapıldıktan sonra, yasama sürecinin parlamenter denetimi de kapsayacak biçimde özetlenmesi ve STK’ların kullanımına elverişli hâle getirilerek sunulması.

Yasamaya ilişkin temel kavram ve kurumların tanıtılması; akabinde, komisyonlarda ve Genel Kurul’da yasa yapım sürecinin açıklanması.

TBMM’de bilgi edinme ve denetim yollarının sunulması.

Bireysel başvuruların yapılabildiği İnsan Haklarını İnceleme, Dilekçe, Kadın Erkek Fırsat Eşitliği komisyonlarındaki işleyişin aktarılması.

STK’ların, yasama faaliyetlerini güncel olarak izleyebilmelerine imkân veren TBMM web sayfasının tanıtımı.

İkinci gün, ilk gün öğretilenlerin pratiğe aktarılmasına yönelik çalışmalar yapılması.

Oluşturulan grupların, önemli gördükleri sorunları, hangi yöntemle daha iyi çözebileceklerini değerlendirdikten sonra seçtikleri yönteme göre yasama materyali taslakları (kanun teklifi, soru önergesi, meclis araştırması önergesi, gündem dışı konuşma gibi) hazırlamaları.

İLLERDE YAPILAN FAALİYETLER:

BOLU TOPLANTISI, 26-27 Kasım 2011

TRABZON TOPLANTISI, 3-4 Aralık 2011

ÇORUM TOPLANTISI, 5-6 Mayıs 2012

BURDUR TOPLANTISI, 12-13 Mayıs 2012

ANKARA, FİNAL TOPLANTISI, 20 Haziran 2012

PROJENİN GENEL DEĞERLENDİRMESİ:

Proje aktivitelerinin gerçekleştirildiği ve yukarıda bahsi geçen dört ilde yapılan eğitim çalışmalarında toplam 13 farklı ilden 96 sivil toplum kuruluşuna mensup 109 STK temsilcisine eğitim verilmiş ve bu suretle STK’ların yasama sürecine katılımları desteklenmeye çalışılmıştır. Söz konusu eğitimlere katılan ve eğitimin sonunda sertifikalandırılan sivil toplum temsilcilerinin, edindikleri bilgileri derneklerinin diğer üyelerine de aktarabilme potansiyeline sahip oldukları göz önünde tutulduğunda Proje’nin daha geniş bir kitleye ulaşmış olduğunu söylemek mümkündür. Bu noktada, Proje çerçevesinde güncellenen ve yeniden basılarak katılımcılara dağıtılan “Sivil Toplum İçin Yasama Sürecine Katılım El Kitabı” bir başucu eser olma niteliğiyle Proje çıktılarının sürdürülebilirliği amacına hizmet etmiştir.

Proje eğitimleri sayesinde, kapasiteleri ve kaynakları son derece sınırlı olan yerel STK’lar, yasama sürecine katılımın düşünüldüğü gibi güç bir iş olmadığının farkına varmışlar ve önem atfettikleri konu ve sorunların küçük bir çalışmayla TBMM’nin gündemine taşınabileceğini görmüşlerdir. Toplantılarda ayrıca, yerel STK’ların çok ciddi bir potansiyele sahip bulunduğu ve bu potansiyelin harekete geçirilmesi durumunda sivil toplum katılımı konusunda çok önemli mesafeler alınabileceği anlaşılmıştır.

Atölye Çalışmaları esnasında hazırlanan yasama materyalleri göstermiştir ki, yerel STK’lar, temsilcisi bulundukları kitlelerin sorunlarından yerleşik bulundukları yörelerin ihtiyaçlarına ve ulusal ölçekli konulara kadar çok geniş bir konu yelpazesi çerçevesinde aktif olma çabası içindedirler. Bu bağlamda;

Sosyal güvenlik,

Millî eğitim,

Sivil toplum kuruluşlarına yönelik devlet desteğinin sağlanması,

Toplumun dezavantajlı gruplarının sorunları,

Öğretmenler ve doktorlar gibi meslek mensuplarının problemleri,

Çevreye verilen zararların önlenmesi için alınacak tedbirler,

Kadına karşı şiddetle mücadele,

Bölgesel kalkınma,

Malî haklar, gibi konuların sivil toplum kuruluşu temsilcileri arasında önceliği olduğu görülmüştür.

4 ilde yapılan Atölye Çalışmalarında oluşturulan yasama materyallerinden örneklerin de yer aldığı bu Kitap, halkın temsilcisi milletvekillerinin dikkatinin bir kez daha bu sorunlara yönelmesini sağlayacak niteliktedir.

İl toplantılarında ve Ankara’da gerçekleştirilen final toplantısında, katılımcılar tarafından, Proje’nin amacına hizmet ettiği ve bu tür projelerin devamının ve yaygınlaştırılmasının son derece önemli olduğu ısrarla vurgulanmıştır. YASADER’in, her ilde bir temsilci belirlemesi ve bu temsilcilerin, “eğitimcilerin eğitimi” gibi bir program çerçevesinde yetiştirilerek Proje kapsamındaki eğitimlerin daha çok sayıda sivil toplum kuruluşuna ve bunların üyelerine ulaştırılması gibi öneriler, Proje’nin amacına ulaştığının bir işareti olarak kabul edilebilecek niteliktedir.

Comments are closed.