Üyelik

YASAMA DERNEĞİ (YASADER),

Yasama bilimi ve tekniğini geliştirmek, bu konularda ulusal ve uluslararası düzeyde bilgi ve eleman değişimini sağlamak, yasama ile ilgili konularda bilimsel etkinlikler düzenlemek ve bu tür etkinliklere katılmak

AMACIYLA;

1. Yasama bilimi ve tekniğini, karşılaştırmalı yasama çalışmalarını da içerecek biçimde desteklemek ve gelişmesine katkı sağlamak, bu alandaki araştırmaları teşvik etmek, desteklemek.

2. Ulusal hukukun Avrupa Birliği hukukuna uyumunu ve özellikle Avrupa Birliği hukuku temel kavramlarının Türk yasama sistemine uygulanmasını amaçlayan araştırmalara öncülük etmek ve desteklemek.

3. Her türlü resmi makamla, ulusal ve başta Avrupa Yasama Birliği olmak üzere uluslararası kurum ve kuruluşlarla, özel ve tüzel kişilerle, üniversiteler, enstitüler, sendikalar, meslek kuruluşları, dernekler ve vakıflarla amacı doğrultusunda ilişki kurmak ve ortak çalışmalar yapmak, koordinasyonu sağlamak,

4. Yasama alanında etkin ve iyi eğitimli meslek personelinin yetiştirilmesine ilişkin çalışmalarda bulunmak, ilgili mercilere bu konuda görüşler sunmak.

5. Yasama alanındaki çalışmaları, süreli ve çeşitli yayınlar ile diğer etkinlikler yoluyla ilgililere ve kamuoyuna duyurmak,

6. Ulusal ve uluslararası düzeyde konferans, panel, sempozyum; yarışma, sergi, gezi, toplantı ve benzeri sosyal, kültürel, bilimsel organizasyonlar yapmak.

ÜZERE KURULMUŞTUR.

Bu amaç doğrultusunda belirtilen faaliyetlerde bulunabileceğinizi düşünüyorsanız Sizi YASADER üyeliğine bekliyoruz. Aramıza katılmanızdan memnuniyet duyacağız. YASADER Üyelik Başvuru Formuna aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz. YASADER Tüzüğünde yer alan üyelikle ilgili hükümler de aşağıdadır.


YASADER ÜYELİK BAŞVURU FORMU


YASAMA DERNEĞİ TÜZÜĞÜNDEKİ ÜYELİKLE İLGİLİ HÜKÜMLER

Üyelik

Madde 4.-
Dernek üyeleri, Dernekler Kanununa ve ilgili kanunlara göre Dernek üyeliğine engel hali olmayan ve yasama ile ilgili olan asıl ve fahri üyelerden oluşur.

Asıl üyeler: Yasama ile ilgili görevde bulunan veya çalışmalar yapan kişilerden yazılı olarak başvuranlar, Yönetim Kurulu kararı ile Derneğe asıl üye olabilirler. Asıl üyeler seçme ve seçilme hakkına sahiptirler.

Fahri üyeler: Derneğin amaçlarına ulaşabilmesi için katkıda bulunanlardan iki asıl Dernek üyesinin teklifi üzerine, Dernek Yönetim Kurulunca fahri üyeliğe kabul edilenlerdir. Fahri üyelerin Genel Kurulda oy hakkı yoktur. Dernek Yönetim ve Denetim organlarında görev alamazlar. İsterlerse aidat ödeyebilirler. Dernek Genel Kuruluna dinleyici olarak katılabilirler. Ayrıca, Derneğin ekonomik ve sosyal olanaklarından yararlanabilirler.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı ve Genel Sekreteri ile daha önce bu görevlerde bulunmuş olanlar Yasama Derneğinin fahri üyesidirler.

Üyeliğe giriş

Madde 5.- Üyelik için başvuru yazılı olarak yapılır. Üyeliğe kabul Yönetim Kurulu kararıyla olur.

Asıl üyeliğe kabul için yapılan başvurular Yönetim Kurulunca en geç otuz gün içerisinde karara bağlanır ve sonucu ilgiliye bildirilir.

Başvurunun Yönetim Kurulu tarafından reddi halinde, isteyen üye adayı, Genel Kurula başvurma hakkına sahiptir. Bu konudaki başvuru, ret kararından itibaren bir ay içinde Yönetim Kuruluna yapılmak zorundadır. Genel Kurul, ilk toplantısında bu hususu görüşür ve karara bağlar.

Üyelerin hak ve ödevleri

Madde 6.- Dernek asıl üyeleri aşağıdaki haklara sahiptirler:

1. Dernek faaliyetlerine katılmak.

2. Genel Kurul toplantılarına katılmak ve oy kullanmak.

3. Derneğin yetkili organları için yapılacak seçimlerde aday olmak.

Dernek asıl üyelerinin ödevleri şunlardır:

1. Dernek Tüzüğü hükümlerine ve Derneğin yetkili organlarının kararlarına uymak.

2. Dernek amaçlarının gerçekleştirilmesine etkin olarak katkıda bulunmak ve bu amaçlara aykırı faaliyetlerde bulunmamak.

3. Genel Kurulun tespit ettiği üyelik aidatını düzenli olarak ödemek.

Üyeliğin sona ermesi

Madde 7.-
Dernek üyeliği ölüm, ayrılma ve üyelikten çıkarılma kararıyla sona erer.

Üyenin Tüzükte öngörülen ödevlerini yerine getirmekten sürekli olarak kaçınması, üyelik aidatını yazılı uyarıya rağmen bir yılda üç defadan fazla ödememesi, Dernek amaçlarına aykırı olarak faaliyetlerde bulunması hallerinde, Yönetim Kurulu tarafından üyelikten çıkarılma kararı verilir.

Üyelikten çıkarılanlar, Yönetim Kurulunun kararına karşı Genel Kurula itiraz etme hakkına sahiptirler. Bu başvurunun, çıkarılmaya ilişkin kararın tebliği tarihinden itibaren bir ay içinde Yönetim Kuruluna yapılması gerekir. Konu, ilk Genel Kurul toplantısında, varsa ilgili dinlendikten sonra karara bağlanır.

Dernek üyeliğinden çıkarılanlar tekrar üyeliğe alınamazlar. Üyeliği, ayrılma yoluyla sona erenler ise, talepleri üzerine, üyelik şartlarını taşımaları halinde tekrar üyeliğe kabul edilebilirler.

Üyeliğin sona ermesiyle ilgili Yönetim Kurulu ve varsa itiraza ilişkin Genel Kurul kararı, ilgilinin üye defterindeki adresine bildirilir.

Dernek üyeliğinden ayrılan veya çıkarılan üyeler, birikmiş aidat borçlarını ödemekle yükümlüdürler.

Üyelik aidatı

Madde 8.- Üyeler aylık üç milyon lira aidat öderler. İsteyen üye aidatını yıllık olarak topluca ödeyebilir.

Genel Kurul toplantısı için yapılacak çağrı tarihi itibarıyla birikmiş üç aidat borcu olan üyeler, Genel Kurul toplantısında oy kullanamazlar. Dört veya daha fazla birikmiş aidat borcu olan üyeler hakkında ise 7 nci madde hükümleri uygulanır.

Comments are closed.