Yasama Dergisi


Y a y ı n    İ l k e l e r i

B i ç i m   R e h b e r i

H a k e m   F o r m u

Künye


Sayı 38: Temmuz-Ağustos-Eylül-Ekim-Kasım-Aralık 2018 (Kamu Personel Sistemi Sorunlar ve Çözüm Önerileri-Özel Sayısı-II)

İçindekiler

Askeri Personel Sisteminde Değişim
İpek Özkal Sayan, Erdem Özgür

Bir Sorun Olarak Yaşlanma: Türk Kamu Personeline Etkisi Üzerine Bir Değerlendirme
Gülçin Eroksal Ülger

Türkiye’de Personel Reform Politikalarının Başlangıç Dönemi
Hatice Altunok

Türk Kamu Yönetimi İçin Önerilen Yeni Değerlendirme Sistemi: Personel Başarı Değerlendirme Sistemi (PBDS)
Mehmet Saydam

Sayının tümü


 

Sayı 37:  Ocak-Şubat-Mart-Nisan-Mayıs-Haziran 2018 (Kamu Yönetiminde Teknoloji Özel Sayısı II)

İçindekiler

Yazılım Teknolojileri ve Sağlık Yönetimi: HIMSS ya da Dijital Hastane Hizmetleri Üzerine Bir Değerlendirme
Tekin Avaner, Esra Bengü Avaner

Vatandaş ve İdare Arasındaki İletişimde Elektronik Kanallar
H. Alpay Karasoy, Özcan Sezer, Özlem Kara Yıldırım

Bilişim Sistemine Girme Suçu Bakımından Bilgisayarlarda, Bilgisayar Programlarında ve Kütüklerinde Arama Kopyalama
Elkoyma Koruma Tedbiri
Özge Apiş

Akıllı Kentlerde Atık Yönetimi ve Dünya’dan Akıllı Atık Yönetimi Üzerine Örnekler
Adnan Söylemez

E-Sağlık uygulamaları
Şükrü Anıl Toygar

Türkiye’de Elektronik Belge Yönetim Sisteminin Kamu Personeli Tarafından Benimsenmesinde Eğitim Faktörü
Hava Tahtalıoğlu

Sayının tümü


Sayı 36:  Temmuz-Ağustos-Eylül-Ekim-Kasım-Aralık 2017 (Kamu Yönetiminde Teknoloji Özel Sayısı I)

İçindekiler

Dijitalleşmenin Kamu Yönetimi ve Politikaları ile Bu Alanlardaki Araştırmalara Etkileri
Hüseyin Gül

Postmodern Durum, Devlet ve Teknoloji
Veysel Erat

Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Ekonomik Büyüme ve İşsizlik Üzerine Etkisi: Seçilmiş AB Ülkeleri ve Türkiye Örneği
Fındık Özlem Alper

Akıllı Teknolojiler, Akıllı Kentler ve Belediyelerde Dönüşüm
Levent Memiş

Dijital Kütüphanelerin Üniversite Akademik Performansına Etkisi: Kamu Yönetimi Disiplini Bağlamında Bir İnceleme
Volkan Göçoğlu, Cenay Babaoğlu, M. Kemal Öktem

Sayının tümü


Sayı 35: Ocak-Şubat-Mart-Nisan-Mayıs-Haziran 2017 (Kamu Personel Sistemi Sorunlar ve Çözüm Önerileri-Özel Sayısı-I)

İçindekiler

Büyükşehir Belediyeleri ve Personel Sorunu: 2006-2016 Dönemi
Prof. Dr. Arif Erençin

2011 Yılında Çıkarılan Kanun Hükmünde Kararnameler ile Yapılan Düzenlemelere İlişkin Genel Bir Değerlendirme
Serap Aksu

Kamu Personel Rejiminde Mevcut Maaş Sistemi, Sorun Alanları ve Çözüm Önerileri
Serdar Uğurlu

Türk Kamu Yönetiminde E-Devlet Uygulamalarına Bir Model Önerisi: Merkezi Personel Bilgi Sistemi
Lütfi Alper Özmen

Sayının tümü


Sayı 34: Eylül-Ekim-Kasım-Aralık 2016

İçindekiler

Türkiye Cumhuriyetinin İlk Muhalefet Fırkası: Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası
Habip Kocaman, Mustafa Ceylan

Kamu Tercihi Teorisi Bağlamında 4651 Sayılı Kanuna İlişkin Bir Değerlendirme
Batıkan Aksoy

Türkiye’de Yeni Anayasa Arayışları ve Parlamento’nun Rolü
Doç.Dr. Şeref İba

Bir Kamu Politikası Analizi Örneği: Sağlıkta Dönüşüm Programı
Dilek Memişoğlu

Sayının tümü

 


Sayı 33: Mayıs-Haziran-Temmuz-Ağustos 2016 (Dünya Kadınlar Günü Özel Sayısı-III)

Editörlerden

İçindekiler

Cumhuriyet Öncesi Dönemde Türk Kadınının Aile Hukukundaki Durumu
Belkıs Konan

Kadına Biçilen Role Karşı Bir Direnme Yolu Olarak Feminist Sanat
Hatice Dönmez Aydın

1950-1960 Döneminde Türkiye’de Kadın Hareketlerinin Niteliği Üzerine Bir Değerlendirme
Abdullah Aydın, Murat Yıldız

İklim Değişikliği ve Toplumsal Cinsiyet Politika Belirleme Süreçleri
Nuran Talu

Sayının tümü


Sayı 32: Ocak-Şubat-Mart-Nisan 2016 (Dünya Kadınlar Günü Özel Sayısı-II)

Editörlerden

İçindekiler

Toplumsal ve Siyasal Süreçte Türk Kadını
İlhan Aksoy

Kadın-Erkek Eşitliği ve Ayrımcılık Yasağı Bağlamında Türkiye Eşitlik ve İnsan Hakları Kurumu’nun Yetkileri
Emine Cin Karagöz

Kadın, Neoliberal Politikalar ve Küreselleşme
Hande Sapmaz

Türk Kamu Personel Yönetiminde Yönetici Kadınların Oranı: Devlet Üniversiteleri Açısından Bir İnceleme
Ahmet Tunç

Sayının tümü


Sayı 31: Eylül-Ekim-Kasım-Aralık 2015 (Dünya Kadınlar Günü Özel Sayısı-I)

Künye

Editörlerden

İçindekiler

İş Hayatında Kadın Yöneticilere İlişkin Cinsiyet Ayrımcılığı:Türkiye İçin Bir Değerlendirme
Selma Karatepe, Nazlı Nalcı Arıbaş

Türk Anayasalarında Kadın Hakları ve Uygulamalarıyla İlgili Bir Değerlendirme
Gülçin Eroksal Ülger

Türkiye’de Kadın Temsili Sorunsalına Kadın Bakanlar Bağlamında Bir Bakış
Abdullah Aydın, Ömer Fuad Kahraman

Yerel Yönetimlerde Kadın Temsili ve Yerel Demokrasi
Aziz Belli

Sayının tümü


Sayı 30: Mayıs-Haziran-Temmuz-Ağustos 2015 (Özel Sayı-KAMU POLİTİKALARI ANALİZİ)

Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Politikasında Çıktılar Üzerine Bir Değerlendirme
Yrd. Doç. Dr. Hatice Altunok, Hakan Aydın, Fatma Gül Gedikkaya

Hükümet Programları ve Kalkınma Planları Ekseninde Çevre Politikası Analizi
Doç. Dr. Sevcan Güleç Solak, İpek Sürmeli

Sovyet Sonrası Dönemde Rusya’da İdari Reform Politikaları
Prof. Dr. Gökhan Orhan, Sedat Çobanoğlu

Yeni Büyükşehir Belediyesi Modeli: Türkiye’de Değişen/Değişmeyen Merkezileşme ve Adem-i Merkezileşme Politikaları
Yrd. Doç. Dr. Uğur Sadioğlu, İrfan Özacit, Prof. Dr. Uğur Ömürgönülşen

Bireysel Başvuru Yolları Hakkında
Prof. Dr. Fevzi Demir


Sayı 29: Ocak-Şubat-Mart-Nisan 2015 (Özel Sayı-KAMU POLİTİKALARI)

Kamu Politikası Analizi, Yöntemleri ve Teknikleri
Prof. Dr. Hüseyin Gül

Kanıta Dayalı Kamu Politikası Yapımı: Sosyal Bilim Araştırması ve Kamu Politikaları İlişkisini Yeniden Dizayn Etmek için Bir Fırsat Mı?
Ömer Faruk Köktaş, Doç. Dr. Özer Köseoğlu

Kamu Politikası Perspektifinden Sivil Toplum-Devlet İlişkileri: Bir Çerçeve Önerisi
Prof.  Dr.  Muhittin Acar

Kamu Politikası Bakış Açısından Selçuklu ve Osmanlı Devletlerinde Hükümdar-Danışman İlişkisi Üzerine
Cenay Babaoğlu ve Mete Yıldız

Farklı Kamu Yönetimi Örneklerinde Politika Analizi Deneyimleri
Nuri Dilekçi


Sayı 28: Eylül – Ekim – Kasım – Aralık / 2014

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu
Cemil Dinmezpınar

İngiltere Parlamentosu’nda Bütçe Süreci
Mehmet Başoğlu

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 11. Yasama Dönemi’ndeki (1957-1960) Dış Politikaya Katılımı
Arda Ozansoy

Türkiye Büyük Millet Meclisi I. Yasama Dönemi (1920-1923) ve Dış Politika, Dış Politikanın Parlamenter Denetimi ile TBMM’nin Dış İlişkileri
Ersin Aydın

7 Haziran ve 1 Kasım 2015 Seçimlerinin Basındaki Yansımaları
Dr. Süleyman Güngör


Sayı 27: Mayıs – Haziran – Temmuz – Ağustos / 2014

Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesinin (TÜRKPA) Uluslararası Hukuki Kişiliği
Hakan Erdoğan

Türkiye Büyük Millet Meclisi XVII. Yasama Dönemi (1983-1987) ve Dış Politika;
Dış Politikanın Parlamenter Denetimi ile TBMM’nin Dış İlişkileri

Feyzullah Yeşil

Türkiye Büyük Millet Meclisi XIII. Yasama Dönemi (1965-1969) ve Dış Politika;
Dış Politikanın Parlamenter Denetimi İle TBMM’nin Dış İlişkileri

Mehmet Yahya Çiçekli

Parlamento ve Çok Yıllı Bütçeleme: Türkiye Örneği
Fatih Kara


Sayı 26: Ocak – Şubat – Mart – Nisan / 2014

Belediye Başkanlarının Seçilebilme Yeterliliği Kriterlerinin Değerlendirilmesi
Fahri Özsungur

Türk Parlamento Hukukunda “Çerçeve” Kanunları Adlandırma Yöntem ve Sorunları
Nahit Yüksel

Türk Siyasetinde Dil Kullanımı: Siyasal Parti Liderlerinin TBMM Grup Konuşmalarında Siyasal Söylem Analizi
Süleyman Güngör

İstihdam Politikalarında Aktör Olarak Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı
Hatice Altunok


Sayı 25: Eylül – Ekim – Kasım – Aralık / 2013  / “PARLAMENTO HUKUKU ÖZEL SAYISI (II)”

Türk Anayasa Hukukunda Gensorunun Düzenlenişi ve Etkililiği
Prof. Dr. Faruk Bilir

Türk Hukukunda Cumhurbaşkanı Adaylarının Seçim Hesaplarının Denetimi
Yrd. Doç. Dr. Özlem Çelik

Türkiye’nin Gelecek Siyasi Sistem Tercihi Rasyonelleştirilmiş Parlamentarizm, Yarı-Başkanlık ve Başkanlık Sistemleri
Doç. Dr. Cüneyt Yüksel

Katılımcı Anayasa Yapımı ve İzlanda Örneği
Burak Çağ

TBMM Anayasa Komisyonu Oluşumu, İşleyişi ve Görevleri
Mevlüt Göl


Sayı 24: Mayıs – Haziran – Temmuz – Ağustos / 2013  / “PARLAMENTO HUKUKU ÖZEL SAYISI (I)”

Seçimlere Katılma Oranının Siyasi Sisteme Etkisi Üzerine Gözlemler
Yrd. Doç. Dr. Bülent Yücel

Anayasal Teamül Nedir? “Yazısız Anayasa” Kuralları İçin Bir Tanımlama Denemesi
Yrd. Doç. Dr. İlker Gökhan Şen

Teoriden Uygulamaya Demokrasi Çelişkisi
Yrd. Doç. Dr. Ali Fuat Gökçe

Kamu Politikaları Analizine Kuramsal Bir Bakış
Doç. Dr. Aydın Usta

İnsancıl Hukuk Açısından Suriye İç Savaşı
Feyzullah Yeşil


Sayı 23: Ocak – Şubat – Mart – Nisan / 2013  /  “ÖZEL SAYI”

Mısır: Demokratikleşme Yolunda İki Adım İleri Bir Adım Geri
Konur Alp Koçak

Suriye’de Arap Baharı
Yağmur Şen

Fas: Arap Baharının İstisnası mı?
Neslihan Temelat

Lübnan: Sedir Devrimi’nden Arap Baharı’na
Baran Kuşoğlu

Filistin’de Arap Baharı
Mehmet Salih Gün


Sayı 22: Eylül – Ekim – Kasım – Aralık / 2012  /  “ÖZEL SAYI”

Arap Halk Ayaklanmaları ve Yeni Düzen İnşası
Mehmet Salih Gün, Konur Alp Koçak

Yasemin Devrimi’nden “Arap Baharı”na Tunus
Konur Alp Koçak

Cezayir: İkinci Baharını Yaşamayan Ülke
Neslihan Temelat

Libya: Arap Baharı’na NATO “Katkısı”
Baran Kuşoğlu

Yemen’de Arap Baharı
Mehmet Salih Gün

Ürdün’de Arap Baharı
Yağmur Şen


Sayı 21: Mayıs – Haziran – Temmuz – Ağustos / 2012  /  “İÇTÜZÜK ÖZEL SAYISI”

Birleşik Krallık Avam Kamarası Çalışma Usul ve Esasları Üzerine
Fatih Kara

Fransa Millet Meclisi Üzerine
Fatih Çelebi

Macaristan Parlamentosu’nda Yasama ve Denetim
Halil İbrahim Bayar

Yüksek Denetimde Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin Rolü ve Yeni Bir Model Önerisi:Kamu Hesaplarını İnceleme ve Kesinhesap Komisyonu
Kerim Polat


Sayı 20: Ocak – Şubat – Mart – Nisan / 2012

Siyasal İletişim Aracı Olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi Televizyonu (Meclis Televizyonu)
Dr. Mine Yıldız

Teorik ve Tarihsel Açıdan Bütçe Hakkı
Mehmet Selim Bağlı

Türkiye Büyük Millet Meclisi Avrupa Birliği Uyum Komisyonu Üzerine Bir Değerlendirme
Havvana Yapıcı Kaya, Zeynep Duran

Avrupa Konseyi ve AİHM Kararlarına Göre Türk Hukukunda Vicdani Red Hakkı
Mehmet Altundiş

Amerika Birleşik Devletleri Hukuk Sisteminde Uluslararası Anlaşmalar
İbrahim Akdağ


Sayı 19: Eylül – Ekim – Kasım – Aralık / 2011

Kanunlar ve Hafıza: Fransa Parlamentosunda Kabul Edilen 2012 Soykırım İnkârı Yasası Üzerine
Neslihan Temelat

Parlamento Hukukunda Milletvekilliğinin Sona Ermesi
Hamit Eşen

Sivil İtaatsizlik
Kadir Candan, Murat Bilgin

Lack Of Transparency In Turkish Agency Rulemaking
Havva Özer


Sayı 18: Mayıs – Haziran – Temmuz – Ağustos / 2011

Kadın Milletvekillerinin Yasama ve Denetim Faaliyetleri ve Rolleri (1935-2007)
Prof. Dr. Ömer Faruk Gençkaya

TBMM İçtüzüğünden Doğan Bir Yasama Aktörü Olarak Danışma Kurulu
Doç. Dr. Şeref İba

Milletvekilliği Seçilme Yeterliliği ve Bu Sıfatın Kazanılması
Gökalp İzmir

Tanınmış Soykırımların İnkârının Cezalandırılmasına İlişkin Yasa Teklifi
Konur Alp Koçak


Sayı 17: Ocak – Şubat – Mart – Nisan / 2011

Türk Anayasa Hukukunda Silahlı Kuvvetlerin Yurt Dışına Gönderilmesine Dair Tezkereler
Baran Kuşoğlu

Parlamento-Bütçe İlişkilerinde Stratejik Plan ve Faaliyet Raporlarının Önemi
Mehmet Selim Bağlı

Osmanlı-Türk Parlamento Tarihi İçinde İçişleri Komisyonu
Günal Seyit

TBMM Başkanı Tarafından Soru Önergelerinin Milletvekillerine İadesi
Mahmut Bülbül


Sayı 16: Eylül – Ekim – Kasım – Aralık / 2010

TBMM İçtüzüğü’nün 63’üncü Maddesi Bağlamında Usul Görüşmelerinde Kapsam ve Yöntem Sorunu
Engin Kaya

Eylemli İçtüzük Değişiklikleri
Emre Topal

Türk Parlamento Hukukunda Gensoru
Kamil Atlay

TBMM’nin Bütçe Sonuçlarını Denetleme Süreci
Mehmet Selim Bağlı


Sayı 15: Mayıs – Haziran – Temmuz – Ağustos / 2010

22. Yasama Döneminde Kanun Teklif ve Tasarılarının Hazırlanmasında Anayasa’nın İnsan Hakları Hükümlerine Uygunluk Denetimi
İzzet Eroğlu

Mevzuatı Muhafazadan Mevzuat Yönetimine
Birol Özdemir

Kanun Hükmünde Kararname Kurumunun Türk Anayasa Hukukuna Girişi 
-Siyasal ve Hukuksal Arka Plan-
Günal Seyit

Yetki Kanunlarının “Konu” ve “İvedilik, Zorunluluk ve Önemlilik” Unsurları Bakımından Yargısal Denetimi
Kerim Polat

Parliaments and the Budget Process: Eight Trends
Klaus H. Goetz


Sayı 14: Ocak – Şubat – Mart – Nisan / 2010

5018 Sayılı Kanun Çerçevesinde Mali Saydamlık ve Parlamentonun Bütçe Sürecinde Etkinliği
Doç. Dr. H. Hakan Yılmaz, Selma Tosun

Uluslararası Adalet Divanının İşgal Altındaki Filistin Topraklarında Duvar İnşasının Hukuki Sonuçları Konusundaki Danışma Görüşü
Sançar Sefer Duvar

Osmanlı Klasik Döneminde İdari Reform Hareketleri: Koçi Bey Risalesi
Ali Fuat Gökçe

1924 Anayasası Döneminde İnsan Haklarının Normatif Çerçevesi ve Uygulaması
İzzet Eroğlu


Sayı 13: Eylül – Ekim – Kasım – Aralık / 2009

Lizbon Antlaşması Sonrasında Avrupa Birliği’nde Ulusal Parlamentoların Rolü ve TBMM Açısından Bir Değerlendirme
Bahar Varlı

Parlamentonun Kamu Politikası Oluşturma ve Planlama Sürecindeki Konumunun Yeni Kamu Mali Yönetim Sistemi Çerçevesinde Değerlendirilmesi
Mustafa Biçer, Doç. Dr. H. Hakan Yılmaz

Yasama ve Yürütme Fonksiyonlarının Yargı Bağımsızlığına Müdahalesi
Av. Bülent Beder – Av. Mehmet Altundiş

Bazı Ülkelerde Yargı Konseylerinin Oluşumu ve Görevleri
Kasım Erdem, Mehmet Solak


Sayı 12: Mayıs – Haziran – Temmuz – Ağustos / 2009

Türk Hukuk Düzeninin Milletlerarası Hukuka Açıklığı
Doç. Dr. Hacı Can

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda Söz Alma ve Konuşma
Dr. İrfan Neziroğlu

Türk Parlamento Hukukunda Yasama İşlemi ve Türleri ve Diğer (İsimsiz) Yasama Türleri
Onur Çekiç

Kabahatlar Kanununa İlişkin Anayasa Mahkemesi Kararı Üzerine Bir Değerlendirme
Yasin Söyler


Sayı 11: Ocak – Şubat – Mart – Nisan / 2009

TBMM ‘nin Hükümeti Denetleme İşlevi Açısından Bir Model Olarak Avam Kamarası Bünyesindeki Bakanlıklar İle İlgili Özel Komisyonlar
Salih Sağlam

Anayasa Mahkemesi Kararları Bağlamında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi İhlal Kararının, Siyasi Parti Kapatma Davalarında Yargılamanın Yenilenmesi Sebebi Olması
Dr. Hüseyin Aydın

Türkiye Büyük Millet Meclisi ‘nin Yürütmeyi Denetlemesinde Meclis Araştırması Komisyonlarının İşlevselliği
Ali Fuat Gökçe

Siyaset ve Ahlak
Ünal Akyüz

Türkiye Büyük Millet Meclisi Dilekçe Komisyonu Örneğinde Elektronik Devlet Uygulamaları
Kadir Aktaş


Sayı 10: Eylül – Ekim – Kasım – Aralık / 2008

Ülkemizde Kadınların Siyasal Hayata Katılım Mücadelesi
Semra Gökçimen

Hukuki Güvenlik İlkesi
Mehmet Altundiş

Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkileri
Yasemin Elibol

Tutanak Dergisi Münderecatı
Rıza Yurddaş, Cemal Karadağ


Sayı 9: Mayıs – Haziran – Temmuz – Ağustos / 2008

Adaylık ve Meclis’te Yenilenme
Doç. Dr. Faruk Bilir

Lizbon Anlaşması ile Avrupa Birliği’nde Yasama Niteliğindeki İşlemler ve Yasa Yapım Süreçlerine Getirilecek Değişikliklere Genel Bir Bakış
Emre Topal

İngiltere, Hollanda ve ABD’de Daha İyi Düzenleme Çalışmaları ve Bu Çalışmalardan Türkiye İçin Çıkarılabilecek Sonuçlar
Necati Yamaç

Yasa Yapma Süreci ve Sosyal Kontrol
(Şeffaflık ve Katılım)
Akın Çakın

Meclis Kürsüsünden Sarf Edilen Sözlerin Siyasi Parti Kapatma Davalarında Delil Olarak Değerlendirilip Değerlendirilemeyeceği Üzerine
Dr. Ömer Keskinsoy


Sayı 8: Ocak – Şubat – Mart – Nisan / 2008

Türkiye Büyük Millet Meclisi Danışma Kurulunun İşlevleri
İzzet Eroğlu

Kazakistan Cumhuriyetinde Yürütme ve Yasama Fonksiyonu
Mahmut Bülbül

Kanun Sistematiğinde “Madde”
Erdin Bayram

TBMM ‘nin Çevre Politikalarındaki Rolü:
TBMM Çevre Komisyonunun İşlevi
Nuran Talu

Avukatın Düşüncelerini Olgun ve Objektif Biçimde Açıklama Yükümlülüğü
Mehmet Altundiş


Sayı 7: Ekim – Kasım – Aralık  /  2007

Halkoylamasıyla Kabul Edilen Anayasa Değişikliği Kanunlarının Resmi Gazetede Yayımlanması Sorunu
Prof. Dr. Kemal Gözler

Anayasa Mahkemesinin Yasama Yetkisinin Genelliği İlkesi ile İlgili Bir Kararının Düşündürdükleri
Doç. Dr. Kemal Başlar

Avrupa Ceza Kanunlarında Yer Alan Devletin Kurum, Organ, Değer ve Sembollerine Karşı Suçlar Bağlamında Türk Ceza Kanunu’nun  301. Maddesi
Havvana Yapıcı

Türkiye Büyük Millet Meclisi Danışma Kurulu, Tarihi Süreci ve İşleyişi
İzzet Eroğlu

Türkiye Büyük Millet Meclisi Tutanak Dergisi Fihristi
Rıza Yurddaş – Ali Akpınar


Sayı 6: Temmuz – Ağustos – Eylül  /  2007

Parlamenter Denetim Kapsamında Kamu İktisadi Teşebbüslerinin Denetlenmesi:
TBMM KİT Komisyonunun Denetim Prosedürü ve KİT ‘lerin Denetiminde Geleceğe Dönük Öngörüler
Sevgi Korkut

TBMM Başkanının Görev Süresi Üzerine (2)
Dr. Fahri Bakırcı

TBMM İçtüzük Değişikliklerinin Anlamı: 1996 Sonrasına Bakış
Doç. Dr. Şeref İba

Anayasa Mahkemesi Başkanlığı Seçiminde Toplantı ve Karar Nisabı
Doç Dr. Kemal Başlar

Türk Anayasa Yargısında Arındırma(ma) Sorunu: Bütçe Yasası ve Anayasa Yargısı
Dr. Nahit Yüksel


Sayı 5: Nisan – Mayıs – Haziran  /  2007

Türk Anayasa Hukukunda Parlamento (Meclis) Kararlarının Yargısal Denetimi Sorunu
Yrd. Doç. Dr. Erdal Abdulhakimoğulları

Türk Anayasalarında Cumhurbaşkanlığı Seçimi
İbrahim Halil Tavaş

Komisyonların Yasama Sürecindeki Rolleri Bağlamında Komisyon Aşamasındaki Özel Yöntem ve Uygulamalar
Havvana Yapıcı

Milletvekili Adaylarının Belirlenme Usulü ve Önseçim
Mehmet Ali Aydın

İnsan Haklarının Korunmasında Meclis Araştırması
İzzet Eroğlu

Meclis Üyelerinin Emeklilik ve Diğer Sosyal Hakları
Dr. Fahri Bakırcı


Sayı 4: Ocak – Şubat – Mart  /  2007

Parlamento Hukuku Açısından Başkanlık Divanı’nın Konumu, Görevleri ve Yetkileri
Hamit Eşen

Bir Parlamenter Denetim Yolu Olarak TBMM’de Yazılı Soru
Mahmut Bülbül

Hukuki Tarihçesiyle İstisnai Memuriyet ve TBMM Örneği
Habip Kocaman

1999’dan 2007’ye Türk Toplumunun Yasama Sürecine Yön Vermiş  Türk Siyasi Elitlerinin Sosyolojik Analizi
Yrd. Doç. Dr. Ali Arslan

Türkiyede Yasama İşlevi Açısından Milletvekili Danışmanlığı
Mine Yıldız


Sayı 3: Ekim – Kasım – Aralık  /  2006

TBMM ‘nin Bilgi Edinme Yollarından Sözlü Soru Önergelerinin Cevaplandırılması
Mahmut Bülbül

Meclis Üyelerinin Aylık ve Diğer Ödenekleri
Dr. Fahri Bakırcı

Meclis Soruşturmasında Hukuki Nitelik Sorunu
İbrahim Halil Tavaş

Yasama Dokunulmazlığı Kurumunun Türkiye ‘deki Gelişimi
Kadir Aktaş

Parlamento Çalışmalarında Sataşma ve Açıklama Hakkı
Ahmet Çinar

Tutanaklarda Düzeltme
Rıza Yurddaş


Sayı 2: Temmuz – Ağustos – Eylül  /  2006

Plan ve Bütçe Komisyonu:
Gelişimi ve Yasama Sürecindeki İşlevi
Ercan Çeliker

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu
İzzet Eroğlu

Anayasanın 90. Maddesinin Son Fıkrasına Eklenen Hükümle Birlikte Anayasa ile Yargı Denetimi Dışında Tutulan İşlemlere Karşı Yargı  Yolu Açılabilir mi?
Mehmet Altundiş

Üye Seçimi ve Bireysel Başvuru ile Bazı Yetki ve Görevleri Açısından Anayasa Mahkemesi
A. Haluk Kurnaz

Yeni İl Özel İdaresi Yasası’na Eleştirel Bir Bakış
Remzi Çiftepınar

Bir Kariyer Meslek Grubu Olarak Uzmanlık ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Örneği : Yasama Uzmanlığı
Mehmet Ali Aydın


Sayı 1: Nisan – Mayıs – Haziran  /  2006

Yargıya İntikal Eden Olaylarda Yasama Kısıtı
Habip Kocaman

Anayasanın 87’nci Maddesine Göre Kabulünde Nitelikli Çoğunluk Aranması Gereken Af Kanunları
İbrahim Araç – Hasan Erikli

İçtüzüğün 87’nci Maddesi Çerçevesinde Değişiklik Önergeleri
Semra Gökçimen – Volkan Has

Avrupa Birliği ve Türkiye’de Mevzuat İyileştirme Çabaları
Dr. Recep Kızılcık

Kamu Yönetiminin Temel İlkeleri ve Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanun
Hüdai Şencan

İspanya Parlamentosunda Yasama Uygulamaları
Dr. İrfan Neziroğlu

Stenograflık ve Stenograflar
Rıza Yurddaş

Comments are closed.