Meclise el yordamıyla değil el kitabıyla başvuru: “TBMM’ye Bireysel Başvuru Yolları El Kitabı” yayımlandı.

Yasama Derneğince yürütülen “TBMM’ye Bireysel Başvuru Yollarının Tanıtılması ve Desteklenmesi Projesi” kapsamında yayınlanan El Kitabı ile dilekçe ile başvurulabilen TBMM komisyonlarına ve Meclise bağlı faaliyet yürüten Kamu Denetçiliği Kurumuna başvuru yolları tanıtılıyor.

Anayasa, kişilerin kendileriyle veya kamu ile ilgili dilek ve şikâyetleri hakkında, yetkili makamlara ve Türkiye Büyük Millet Meclisine (TBMM) yazı ile başvurma hakkına sahip olduklarını; kendileriyle ilgili başvurularının sonucunun gecikmeksizin dilekçe sahiplerine yazılı olarak bildirileceğini; herkesin, bilgi edinme ve kamu denetçisine başvurma hakkına sahip olduğunu hüküm altına almıştır. Anayasa’daki bu düzenleme doğrultusunda TBMM çatısı altında Dilekçe Komisyonu, İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu ve Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu, vatandaşlardan gelen dilekçeleri değerlendirmekte ve sonuçlandırmaya çalışmaktadır. Kamu Denetçiliği Kurumu da, kuruluş kanununa uygun olarak yapılan başvuruları incelemektedir.

TBMM komisyonları ve Kamu Denetçiliği Kurumu, vatandaşlar tarafından kendilerine yapılan başvuruları, değerlendirmekte ve incelemeleri sonucunda kanunlara uygun olmayan bir durum saptadıklarında yürütme bünyesindeki ilgili kuruluşların dikkatini çekmeye çalışmaktadır.

Bireysel başvuruların sayısı ve niteliği arttıkça, bu yolun daha etkin biçimde kullanılacağı öngörüsünde bulunulabilir. Daha demokratik, katılımcı ve etkin bir yasama sürecine hizmet etmek, yasama bilimi ve tekniğinin geliştirilmesine katkı sağlamak üzere faaliyette bulunan Yasama Derneği (YASADER), Hollanda Büyükelçiliğinin MATRA Programı çerçevesinde finanse ettiği “TBMM’ye Bireysel Başvuru Yollarının Tanıtılması ve Desteklenmesi Projesi”ni bu amaçla gerçekleştirmiştir. Proje çıktısı olarak hazırlanan “TBMM’ye Bireysel Başvuru Yolları El Kitabı” TBMM Dilekçe, İnsan Haklarını İnceleme, Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonları ile Kamu Denetçiliği Kurumuna yapılacak bireysel başvurularda aranacak şartları, süreci ve işleyişi açıklamaktadır. El Kitabı, bireysel başvuruda bulunacaklar için rehber niteliğinde hazırlanmıştır.

El Kitabı altı bölümden oluşmaktadır. İlk bölüm Proje hakkındaki bilgileri içermektedir. İkinci bölümde TBMM’nin genel olarak görev ve yetkileri açıklanmaktadır. TBMM faaliyetlerinin sivil toplumu neden ilgilendirdiği ve nasıl etkilediği belirtilirken yasama süreçlerine katılıma ilişkin bilgilere de bu bölümde yer verilmektedir. İzleyen bölümlerde Dilekçe, İnsan Haklarını İnceleme ve Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonları, hukuki dayanakları, oluşumu, görev ve yetkileri ile işlenmektedir. Komisyonlara hangi konularda, ne şekilde başvurulabildiği, baş- vuruların nasıl bir süreç izlediği açıklanmaktadır. Son bölümde Kamu Denetçiliği Kurumuna başvuru yolu, hukuki dayanağı, esas ve usulleri ile yer almaktadır. El Kitabı’nın sonunda ek olarak, başta Anayasa’nın ilgili maddesi olmak üzere bireysel başvuru yollarının hukuki dayanakları olan hükümleri içeren kanunlara yer verilmiştir.

“TBMM’ye Bireysel Başvuru Yolları El Kitabı” adlı çalışmanın tam metni için tıklayınız.

Kategori : Genel. Yerimi olarak kaydet.

Comments are closed.