İ Ç İ N D E K İ L E R

Giriş

Kaynakça

Çizelge 1. Karşılaştırmalı Politikalar ve Ekonomi İçin NDI‐Çin Merkezi Yerel Katılımcı Yasama Seminerleri (A Report on the NDI‐China Centre for Comporative Politics and Economics Seminar on Local Legislative Hearings)

 2. Demokrasilerde Katılımcı Yasama Toplantılarının Rolü ve Uygulamalar, Almanya ve Amerika Birleşik Devletler Örneği (The Role and Practice of Legislative Hearings in Democracies: Examples from Germany and the United States)

 3. Kanada’da Toplumsal Danışma Mekanizmalarında Yeni Eğilimler(Trends in Public Consultation in Canada)

 4. Kanada’da Yurttaş Katılımı, Parlamento’nun Rolü (Public Participation in Canada‐ The Role of Parliament)

 5. Yirmibirinci Yüzyılda Parlamento ve Demokrasi, İyi Uygulamalar İçin Rehber (Parliament and Democracy in the Twenty‐First Century, A Guide to Good Practice)

 6. Hırvatistan, Estonya ve Macaristan’da Hükümet STK İşbirliği için Yasal ve Kurumsal Mekanizmalar (Legal and Institutional Mechanisms for NGO‐Government Cooperation in Croatia,Estonia and Hungary)

 7. Macaristan Parlamentosu Sivil Toplum Ofisi (The Civil Office of the Hungarian Parliament)

 8. İskoç Parlamentosu Örneği

 9. Katılım İçin Uluslararası Derneğin Hazırladığı Rehber (The IAP2 Public Participation ToolBox)

 10. Komisyon Toplantılarına Dökümanların Verilmesi/Sunum Yapmak (Appearing as a Witness – Preparing a Submission, The Parliament of the Commonwealth of Australia)

 11. Bilim ve Teknoloji Politikaları Alanında Dünya Çapında Uygulanan Danimarka Stili, Yurttaş Temelli Müzakereli Uzlaşma Konferansları (Danish‐Style,Citizen Based Deliberative Consensus Conferences on Science and Technology)

 12. Toplumla Birlikte Çalışmak: İskoç Parlamentosu, 2004‐2005 Yıllık Raporu (Engaging with the Public: Annual Report 2004 to 2005, the Scottish Parliament)

 13. Katılım İçin İyi Uygulamalar – Estonya Kar Amacı Gütmeyen Organizasyonlar Ağı (Good Practices of the Involvement, Network of Estonian NonprofitOrganizations)

 14. Parlamento Web Sitelerinin İçerik ve Yapıları İçin Önemli Noktalar (Guidelines for the Content and Structure of Parliamentary Web Sites)

 15. Bilgi Teknolojileri Parlamento Çalışmalarını Nasıl Değiştirebilir? (How Can Information Technology Transform the Way the Parliament Works?)

 16. Bilgiye Erişimin Desteklenmesi İçin El Kitabı –Güney Afrika (Manual of Parliament on Promotion of Access to Information, Parliament of RSA)

 17. İskoç Parlamentosu Katılım El Kitabı (The Scottish Parliament, Participation Handbook)

 18. Güney Afrika Cumhuriyeti Parlamentosu – Parlamento Demokrasi Ofisleri (Parliament of the Republic of South Africa)